International

Antifouling Micron 350 / 300

1.239,00 kr. (495.6 kr./l) (552.0 kr./l) (495.6 kr./l) (552.0 kr./l) (495.6 kr./l) (552.0 kr./l) (495.6 kr./l) (552.0 kr./l) (495.6 kr./l) (552.0 kr./l) (495.6 kr./l) (495.6 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 17.03.2023

Produktbeskrivelse

Antifouling Micron 350 / 300

International's Micron 350 antifouling er en selvpolerende antifouling, der giver effektiv beskyttelse mod organismer som slim, alger og dyrefouling! Det er også værd at nævne, at det er lige velegnet til brug på skibe i ferskvand og saltvand. Micron 350 antifouling er en højtydende SPC-antifouling (Self Polishing Copolymer), hvilket betyder, at den er selvpolerende OG har en permanent poleringseffekt, der hjælper med at forhindre opbygning af tykke lag af begroning i op til to år. Micron 350 antifouling er velegnet til GRP, træ, stål og bly og kan anvendes på de fleste antifoulings, forudsat at de er i god stand. Top: Micron 350 beskytter især under fortøjning i havnen eller ved anker. Micron 350 er ikke egnet til brug på aluminium eller galvaniserede overflader og ikke i forbindelse med VC 17m eller PTFE-holdige antifoulings. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Brug biocidholdige produkter med omhu. Micron 350 Antifouling kan anvendes af både professionelle og private uden problemer. Dækningsgraden ved påføring med rulle eller pensel er 9 m²/l. Den mindste omgivelsestemperatur ved påføring bør være 5 °C og den maksimale 35 °C. Gælder som erstatning for produkterne Micron Extra EU og Micron WA.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 536667
 • BAUA: N-68937
 • Advarsel: Spildolie skal bortskaffes på en professionel og miljøvenlig måde. Örtliche Recycling- und Schadstoffmobile nehmen i.d.R. haushaltsübliche Mengen kostenlos entgegen.
 • Brand: International
 • Farve: dover-hvid/YBB628
 • Kapacitet: 2.5 l
 • Egenskaber: op til 2 års strøm, til fersk- og saltvand, ingen opbygning af tykke lag
 • Dækning: 9 m²/l
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Stål, Træ, Gelcoat, bly

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P235 Opbevares køligt.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P302 VED KONTAKT MED HUDEN:.
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad

Tilbehør