HOLMENKOL

imprægnering af tekstiler

124,00 kr. (496.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 11.10.2022

Produktbeskrivelse

imprægnering af tekstiler

Denne højteknologiske nanoimprægnering fra HOLMENKOL er velegnet til alle typer læder og tekstiler. Takket være Lotus Hybrid Matrix beskytter denne imprægnering mod kraftig spray og olieforurening, samtidig med at den bevarer fuld åndbarhed. Egnet til alle materialer som Gore-Tex, Sympatex, Soft Shell, bomuld, læder og blandede stoffer. Efter spray kort på efter vask og lad det trække ind.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 150784
 • Brand: HOLMENKOL
 • Kapacitet: 250.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P313 Søg lægehjælp.
 • P337 Ved vedvarende øjenirritation:
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad