HOLMENKOL

Fluorfri imprægnering/ 500 ml

166,00 kr. (332.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 15.01.2023

Produktbeskrivelse

Fluorfri imprægnering/ 500 ml

Natural Proof imprægneringsspray fra Holmenkol er en miljøvenlig, fluorfri universal imprægnering, der kan bruges til både funktionelt tøj og fodtøj. Sprayen beskytter spray beskytter mod vand og snavs og bevarer samtidig tekstilernes åndbarhed. Den enkle anvendelse sker ved sprøjtning. Derefter skal du blot lade det tørre kortvarigt.

Detaljer:

 • Universel imprægnering til funktionelle tekstiler og sko
 • Miljøvenlig/bæredygtig, da den er fri for polyfluorerede kemikalier (PFC)
 • Velegnet til alle membrantekstiler
 •  vand- og smudsafvisende
 • Bevarer åndbarhed

Egenskaber
 • Artikelnummer: 151223
 • Brand: HOLMENKOL
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P405 Opbevares under lås.
Datablad