Hempel

'S High Protect II Primer

414,00 kr. (552.0 kr./l) (397.6 kr./l) (552.0 kr./l) (397.6 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

'S High Protect II Primer

Hempel's High Protect II er en opløsningsmiddelfri 2K tykfilm epoxy til forebyggelse og behandling af osmose. Let at påføre og velegnet til de fleste miljøforhold. Danner en hård, stærk, vandafvisende belægning. Velegnet som primer under vandlinjen på skibe af GRP eller stål. Forebyggelse og reparation af osmosebobler i glasfibrene, både over og under vandlinjen.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530761
 • Brand: Hempel
 • Farve: grå
 • Kapacitet: 0.75 l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P264 Vask … grundigt efter brug.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P303 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P305 VED KONTAKT MED ØJNENE:
 • P313 Søg lægehjælp.
 • P332 Ved hudirritation:
 • P337 Ved vedvarende øjenirritation:
 • P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P353 Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P361 Alt forurenet tøj tages straks af.
Datablad