Hempel

Fortynding 808

166,00 kr. (221.33 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Fortynding 808

Hempel Thinner Type 811 er en fortynder og værktøjsrenser til Hempel antifoulings og topcoats fremstillet af én komponent.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 532727
 • Brand: Hempel
 • Kapacitet: 750.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P264 Vask … grundigt efter brug.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
 • P304 VED INDÅNDING:
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad