Hempel

Konvertering Primer (SILIC SEAL), 750ml (2-K Primer)

379,00 kr. (505.33 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Konvertering Primer (SILIC SEAL), 750ml (2-K Primer)

Hempel's Conversion Primer er en to-komponent epoxyharpiksgrunder. primer, der gør det nemt at konvertere fra antifouling til Hempels Hempel's avancerede biocidfri beskyttelse mod tilsmudsning. Det kan påføres over allerede påført antifouling, hvis den stadig er i god stand.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530684
 • Brand: Hempel
 • Kapacitet: 0.75 l
 • Type: 2-K-primer
 • Dækning: 14,4 m²/l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P264 Vask … grundigt efter brug.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P302 VED KONTAKT MED HUDEN:.
 • P304 VED INDÅNDING:
 • P311 Ring til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P313 Søg lægehjælp.
 • P333 Ved hudirritation eller udslet:
 • P352 Vask med rigeligt vand/...
 • P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad

Tilbehør