Hempel

SILIC én TIECOAT 750 ml

334,00 kr. (445.33 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 14.10.2022

Produktbeskrivelse

SILIC én TIECOAT 750 ml

HEMPEL SILIC ONE

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530020
 • Brand: Hempel
 • Farve: gul
 • Kapacitet: 0.75 l
 • Dækning: 10 m²/l
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad

Tilbehør