A.W. Niemeyer Danmark

HEMPEL PROP NCT sort 500ml

349,95 kr. (699.9 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

HEMPEL PROP NCT sort 500ml

PROP NCT sort fra Hempel fås i en 500 ml spraydåse. En selvpolerende antifouling, der er velegnet til propeller og hækmotorer. Antifouling beskytter mod begroning i sæsonen og er let at påføre. 

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530222
 • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Fjernes ved brand
 • Ætsende
 • Akut giftigt
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H220 Yderst brandfarlig gas.
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
 • H301 Giftig ved indtagelse.
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H331 Giftig bei Einatmen.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H372 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
Datablad