Hempel

Light Primer

664,00 kr. (295.11 kr./l) (365.33 kr./l) (257.33 kr./l) (365.33 kr./l) (313.8 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Light Primer

Den bedste primer inden for bådbygning! 2-komponent epoxyprimer af høj kvalitet til brug under og over vand. Primeren tjener som et godt barrierelag mod indtrængende vanddamp på stive underlag, på glasfiberforstærkninger (plast) til forebyggelse af osmose og reparation og på metaller som korrosionsbeskyttelse. Det kan også anvendes på krydsfiner og hårdttrLIGHT PRIMER er et meget godt vedhæftningsmiddel til topcoats og antifoulings. Det sidste lag primer før antifouling skal stadig være klæbrig, men ikke længere vådt (″klæbrig″ tilstand), når antifoulingen påføres. Hvis denne tid overskrides, skal primeren slibes. Alternativt kan der påføres et nyt tyndt lag primer. Fortynder: 845 Udbytte: 5-8 m²/liter.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 532005
 • Brand: Hempel
 • Farve: hvid
 • Kapacitet: 2.25 l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P264 Vask … grundigt efter brug.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P304 VED INDÅNDING:
 • P305 VED KONTAKT MED ØJNENE:
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P313 Søg lægehjælp.
 • P332 Ved hudirritation:
 • P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad