Hempel

fortynding 0811 750 ml

166,00 kr. (221.33 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
På lager: 3
Få tilgængelige
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

fortynding 0811 750 ml

Hempel Thinner Type 811 er en fortynder og værktøjsrenser til Hempel primere, topcoats og lakker fra én komponent.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530402
 • Brand: Hempel
 • Kapacitet: 750.0 ml
 • Type: 811
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
 • P304 VED INDÅNDING:
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad