Yachtcare

Steel Bond klæbende stål inklusive hærder

149,00 kr. (1192.0 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Steel Bond klæbende stål inklusive hærder

Yachtcare Steel Bond klæbestål er ekstremt hårdt, trykbestandigt, temperaturbestandigt og stærkt. Kan bearbejdes som metal efter hærdning. Binder lige og ulige materialer.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530129
 • Brand: Yachtcare
 • Vægt: 125.0 g
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad