Yachtcare

Epoxy Base Filler

274,00 kr. (548.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Epoxy Base Filler

Yachtcare Epoxy Base Filler er en opløsningsmiddelfri 2-komponent epoxy-filler, der kan bruges under og over vand på alle overflader, der er forseglet med epoxy-primer. Den er kendetegnet ved fremragende vandbestandighed og god slibbarhed. Epoxy Base Filler kan påføres i en lagtykkelse på op til 2,0 cm uden at krympe.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510355
 • Brand: Yachtcare
 • Vægt: 500.0 g

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P313 Søg lægehjælp.
 • P333 Ved hudirritation eller udslet:
 • P337 Ved vedvarende øjenirritation:
 • P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad