EPIFANES

Teak olieforsegler

215,00 kr.
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Teak olieforsegler

Epifanes Teak Oil Sealer er baseret på alkydharpiks og hørfrøolie og er en mat tørrende, stærkt absorberende imprægneringsolie, der forhindrer teak i at blive gråt og beskidt igen i månedsvis. Anvendelse: Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Påfør vådt i vådt med en bred pensel eller klud, indtil der er sket en mætning. Undgå dannelse af vandpytter. Fjern overskydende Teak Oil Sealer med en ren, fnugfri klud.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510562
 • Brand: EPIFANES
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad