EPIFANES

Skridsikker maling

274,00 kr. (365.33 kr./l) (365.33 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 07.09.2022

Produktbeskrivelse

Skridsikker maling

EPIFANES skridsikker maling er en hård og skridsikker enkomponent dækmaling baseret på alkyd og urethan. Tilsætningen af polypropylenperler giver denne maling sin ruhed og forhindrer dermed, at den glider på dækket. Denne maling er velegnet til træ-, polyester-, stål- og aluminiumsdæk, hvis den er korrekt påført rustbeskyttelsesmiddel og primere til vedhæftning. Malingen påføres bedst med en rulle og i to lag. Malingen skal tørre i mindst tre dage før første brug.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511898
 • Brand: EPIFANES
 • Farve: grå
 • Kapacitet: 750.0 ml

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad