EPIFANES

silkeglans lak 500 ml

190,00 kr. (380.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

silkeglans lak 500 ml

En hurtigtørrende, klar, enkomponent silkeglanslak på basis af polyurethanalkydharpiks, som om muligt kun bør anvendes til indendørs maling. Lakken giver en fremragende beskyttelse mod alkohol og husholdningskemikalier.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 534105
 • Brand: EPIFANES
 • Kapacitet: 500.0 mm³

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H351 Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad