EPIFANES

Rapidcoat Teak Farve 750 ml

274,00 kr. (365.33 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Ikke på lager, længere leveringstid
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Rapidcoat Teak Farve 750 ml

Rapidcoat fra EPIFANES er et UV-beskyttende træbeskyttelsesmiddel, der hæfter godt på teak eller andre olieholdige træsorter. Rapidcoat anvendes til UV-beskyttende overfladebehandling af træ både indendørs og udendørs over vandlinjen. Pigmenteringen i træbeskyttelsesmidlet sikrer, at eventuelle misfarvninger i træet repareres og udjævnes. EPIFANES Rapidcoat sikrer en satinfinish af høj kvalitet baseret på en modificeret, let pigmenteret alkydurethanharpiks. Den ekstremt korte tørretid er på 6 timer.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511870
 • Brand: EPIFANES
 • Farve: teakfarvet
 • Kapacitet: 0.75 l

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad