EPIFANES

Multi Marine Primer

248,00 kr. (330.67 kr./l) (330.67 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Multi Marine Primer

EPIFANES Multi Marine Primer er en universel en-komponent primer. Fordelen ved denne primer er, at den kombinerer mange egenskaber fra alle konventionelle primere og derfor kan anvendes på forskellige substrater og overflader. Primeren kan f.eks. anvendes som en klæbende primer over vandlinjen på træ, stål, polyester og andre hårde plastmaterialer, aluminium, zink og galvaniseret metal. Et særligt kendetegn ved primeren er dens meget høje dækningsgrad og gode fyldeegenskaber. Primeren danner også en fremragende rustbeskyttelse på stål. EPIFANES Multi Marine Primer har desuden en hurtig tørretid og er let at slibe. Ved efterbehandling med EPIFANES Poly-urethan DD Yacht Varnish skal du lade hvert primerlag tørre i mindst 48 timer (20 °C) og slibe med P240-28/p>

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511901
 • Brand: EPIFANES
 • Farve: hvid
 • Kapacitet: 750.0 ml

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad