EPIFANES

Mono-Urethane Yacht Varnish

299,00 kr. (398.67 kr./kg) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l) (398.67 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Mono-Urethane Yacht Varnish

Højglansyachtlak på basis af urethanolie, som på den ene side har de gunstige forarbejdningsegenskaber for enkomponentlakker, men på den anden side næsten når op på tokomponentlakkers hårdhed. Kan anvendes på mange en-komponent-systemer. Kan påføres direkte, uden primer, på grundigt affedtede og slebne polyesteroverflader. Kan bruges til indvendig og udvendig maling, i ferskvand og saltvand.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510525
 • Anvendelsesområde: indendørs og udendørs
 • Brand: EPIFANES
 • Farve: mono-urethan mørkegrøn 3168
 • Kapacitet: 750.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!
 • Baggrund: Overflader af polyester

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad