EPIFANES

Mahogni bejdse 500ml

133,00 kr. (266.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 07.09.2022

Produktbeskrivelse

Mahogni bejdse 500ml

EPIFANES mahogni bejdse bruges til at fremhæve træets farve, inden der påføres et 1- eller 2-komponent klarlaksystem. Behandlingen giver træet en dyb rød, varm mahognifarve. For at intensivere farven kan der påføres op til tre lag på det rå træ for at forstærke farven. Træbejdsen er hurtigt tørrende og imprægnerende. EPIFANES Mahogni-beklædning anvendes på alle rå træoverflader indendørs og udendørs over vandlinjen.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511915
 • Brand: EPIFANES
 • Farve: mahognifarvet
 • Kapacitet: 0.5 l

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad