EPIFANES

Epoxyfortynder 500ml

133,00 kr. (266.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Epoxyfortynder 500ml

EPIFANES Epoxy Thinner er en fortynder til alle EPIFANES epoxymalinger. Denne fortynder er også velegnet til at opløse epoxylag for at forbedre vedhæftningen af efterfølgende lag.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511914
 • Brand: EPIFANES
 • Farve: gennemsigtigt
 • Kapacitet: 0.5 l

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad