EPIFANES

Polyesterfiller 500 g

166,00 kr. (332.0 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Polyesterfiller 500 g

Den hurtigtørrende 2-komponent polyesterfiller fra EPIFANES er velegnet til stål- og polyesteroverflader over vandlinjen. Spartelmassen har en særlig god vedhæftning på renset og slebet plast. Spartelmassen kan påføres i tykke lag og er især egnet til mindre reparationer. Denne polyesterfiller kan overmales efter ca. 30-60 minutter (ved en temperatur på 18 °C).

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511907
 • Brand: EPIFANES
 • Farve: hvid

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad