EPIFANES

1-komponent bådmaling

248,00 kr. (330.67 kr./l) (330.67 kr./l) (330.67 kr./l) (330.67 kr./l) (330.67 kr./l) (330.67 kr./l) (330.67 kr./l) (330.67 kr./l) (330.67 kr./l) (330.67 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

1-komponent bådmaling

EPIFANES 1-komponent bådlak er en højglans, klassisk yachtlak på basis af modificeret alkydharpiks. Yachtlakken er kendetegnet ved sin meget gode dækkeevne og sine særligt gode flydeegenskaber. Den farvede bådmaling kan bruges på gelcoat, stål, træ og aluminium og er også velegnet til indvendig og udvendig brug over vandlinjen sammen med en passende primer. Takket være brugen af lysægte farvepigmenter kombineret med smidige syntetiske harpikser har denne bådmaling ikke kun enestående dækkeegenskaber, men bevarer også sin glans og farve i årevis.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511873
 • Brand: EPIFANES
 • Farve: hvid
 • Kapacitet: 750.0 ml

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad