Coelan

Fortynding 1l

174,00 kr.
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Fortynding 1l

Coelan fortynder er velegnet til fortynding af COELAN bådbelægninger. Fortynder bruges også ofte til rengøring af værktøj. Fortynderen er baseret på polyurethanharpiks. I kombination med den rette Coelan coating kan Coelan Thinner sikre lysægte pigmentering. Fortyndingsmidlet indeholder ikke fungicider eller biocider og er klar til brug, hurtigt tørrende og farveglaserende.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510615
 • Brand: Coelan
 • Farve: gennemsigtigt
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H312+H332 Farlig ved hudkontakt eller indånding.
Sikkerhedshenvisning:
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad