A.W. Niemeyer Danmark

BAYER MARINE Spray

124,00 kr. (310.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 15.11.2022

Produktbeskrivelse

BAYER MARINE Spray

Den silikonebaserede, ikke-fedtende Korasilon Marine Spray kan bruges som smøremiddel, konserveringsmiddel og plejeprodukt på grund af sit særligt vandafvisende aktive stof. Egnede anvendelsesområder er blokke, styre/ruder, skydelåger, skinner, skifteledninger, travelers, kabelforbindelser, tændkabler, positionslys og meget mere. Det kaldes også for multifunktionelt sprayfedt på grund af dets alsidighed. 

Egenskaber
  • Artikelnummer: 510871
  • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
  • Kapacitet: 400.0 ml

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
  • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
  • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Sikkerhedshenvisning:
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
  • P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
  • P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
Datablad