awn

Yachtcleaner

100,00 kr. (200.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Yachtcleaner

Universalrengøringsmidlet fra a.w. niemeyer! VI har udviklet et intensivt rengøringsmiddel til dig, som ikke bare fjerner regnstriber, olie og sod, men også sorte striber og meget andet genstridigt snavs i en håndevending. awn Yachtcleaner egner sig til rengøring af alle syntetiske materialer som gelcoats, kunstlæder, gummi, vinyl og lak og er naturligvis skånsomt.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510795
 • Brand: awn
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!
 • Baggrund: Gelcoat, Imiteret læder, Syntetisk, Gummi, lakerede overflader, vinyl

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad