AWN

Yachtcleaner

100,00 kr. (200.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Yachtcleaner

Universalrengøringsmidlet fra A.W. Niemeyer! VI har udviklet et intensivt rengøringsmiddel til dig, som ikke bare fjerner regnstriber, olie og sod, men også sorte striber og meget andet genstridigt snavs i en håndevending. AWN Yachtcleaner egner sig til rengøring af alle syntetiske materialer som gelcoats, kunstlæder, gummi, vinyl og lak og er naturligvis skånsomt.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510795
 • Brand: AWN
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!
 • Baggrund: Gelcoat, Imiteret læder, Syntetisk, Gummi, lakerede overflader, vinyl

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad