awn

undervandsprimer - grunder til begroningshæmmende middel

141,00 kr. (188.0 kr./l) (175.6 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 14.09.2023

Produktbeskrivelse

undervandsprimer - grunder til begroningshæmmende middel

Den perfekte grunder til behandling med begroningshæmmende middel derhjemme! Den klassiske enkomponentsgrunder og klæbeaktivator til awn begroningshæmmende midler er en ideel forsegling mellem et nyt begroningshæmmende middel og begroningshæmmende middel af ukendt fabrikat. awn undervandsgrunder er hurtigttørrende og egnet til alle underlag undtagen aluminium.

Tip: Til aluminium anbefaler vi på grund af den bedre hæfteevne brug af awn Epoxy Primer/grunder (varenummer 530469 eller 530468

Advarsel: Anvendes ikke som grunder til awn Tyndtlags-begroningshæmmer


Yderligere egenskaber

Rækkeevne: ca. 8,0 m²/l
Anvendelse under vandlinjen: ja
Grunder:
ja
Hurtigttørrende: ja
Underlag/skibsmateriale: Glasfiber, træ, stål

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530470
 • Anvendelsesområde: Undervandsskrog
 • Advarsel: Spildolie skal bortskaffes på en professionel og miljøvenlig måde. Örtliche Recycling- und Schadstoffmobile nehmen i.d.R. haushaltsübliche Mengen kostenlos entgegen.
 • Brand: awn
 • Farve: alu-metallisk
 • Kapacitet: 0.75 l
 • Dækning: 8,0 m²/l
 • Signal: Opmærksomhed!
 • Baggrund: GRP, Stål, Træ

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H362 Kan skade børn, der ammes.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
 • EUH208 Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P263 Undgå kontakt under graviditet/amning.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P370+P378 Ved brand: Anvend … til brandslukning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad