AWN

Tyndfilm antifouling

334,00 kr. (389.98 kr./l) (445.33 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Tyndfilm antifouling

Denne antifouling i tyndt lag, som vi har udviklet specielt, er velegnet til alle sejlbåde og motoryachter, der har en hård, glat og gnidningsfri overflade. Dens fordele i detaljer: AWN-antifouling har en lav lagtykkelse og en hurtig tørretid. Desuden kan du anvende det på de fleste gamle PTFE-baserede antifoulings uden slibning - forudsat at de er i perfekt stand (vores tip: Hvis du er usikker, så prøv det først på et lille område for at teste kompatibiliteten). Tyndfilm antifouling er velegnet til alle farvande og til overflader af GRP, træ eller stål (ikke aluminium). Hvis du bygger nyt, skal du grundbehandle dit skrog med et lag AWN Epoxy Primer på forhånd. Udbytte: ca. 12 m² pr. liter. Forsigtig: Antifoulingprodukter skal anvendes på en sikker måde. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530517
 • BAUA: N-74280
 • Brand: AWN
 • Kapacitet: 750.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed! Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P235 Opbevares køligt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad