awn

Tyndfilm antifouling

334,00 kr. (445.33 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 14.09.2023

Produktbeskrivelse

Tyndfilm antifouling

Denne antifouling i tyndt lag, som vi har udviklet specielt, er velegnet til alle sejlbåde og motoryachter, der har en hård, glat og gnidningsfri overflade. Dens fordele i detaljer: awn-antifouling har en lav lagtykkelse og en hurtig tørretid. Desuden kan du anvende det på de fleste gamle PTFE-baserede antifoulings uden slibning - forudsat at de er i perfekt stand (vores tip: Hvis du er usikker, så prøv det først på et lille område for at teste kompatibilitetenTyndfilm antifouling er velegnet til alle farvande og til overflader af GRP, træ eller stål (ikke aluminiumHvis du bygger nyt, skal du grundbehandle dit skrog med et lag awn Epoxy Primer på forhånd. Udbytte: ca. 12 m² pr. liter. Forsigtig: Antifoulingprodukter skal anvendes på en sikker måde. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530517
 • BAUA: N-74280
 • Brand: awn
 • Kapacitet: 750.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed! Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P235 Opbevares køligt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad