AWN

AWN Teak Perfekt 3 teakolie

124,95 kr. (124.95 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: Ikke på lager, længere leveringstid
Forventes tilgængelig fra kl 12.07.2022

Produktbeskrivelse

AWN Teak Perfekt 3 teakolie

Til bearbejdning af dit teakdæk med AWN Teak Perfekt 3 teakolie kræves en forbehandling med AWN Teak Perfekt 1 Rens (varenummer 511533) og AWN Teak Perfekt 2 Lysner.

Først efter denne forbehandling skal du bruge AWN Teak Perfekt 3 teakolie, som forsegler dit rengjorte dæk.


Brugsanvisning:

Omryst grundigt inden brug. Rengør træet med AWN Teak Perfekt 1 Rens (varenummer 511553) og fjern derefter den grålige belægning med Teak Perfekt 2 Lysner (varenummer 511554). Påfør teakolien generøst med pensel eller klude, indtil træet er mættet. Overskydende olie og rester tørres op. Lad tørre helt i 12 timer. 

Ved teaktræ med åbne porer gentages processen.

Rækker til ca. 10-20 m².

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511555
 • Brand: AWN
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Teak

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H361f Ingen officiel P-kombination.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad