awn

Teak Perfekt 2 Lysner

100,00 kr. (100.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 01.09.2022

Produktbeskrivelse

Teak Perfekt 2 Lysner

awn Teak Perfekt 2 Lysner anvendes først, efter du har rengjort dit teakdæk med mit awn Teak Perfekt 1 (Artikelnummer 511553Derefter skal du bruge denne Teak Perfekt 2 Lysner, for med den kan du fjerne den grå belægning på dit teakdæk. Hurtigt og effektivt bliver den oprindelige farve synlig igen, og dit teakdæk ser renere ud end nogensinde før!


Brugsanvisning:

Rengør først dækket med Teak Perfekt 1 Rens (varenummer 511553Fordel lysneren jævnt på det endnu fugtige dæk med en pensel eller en svamp. Lad det virke 15-30 minutter alt efter, hvor snavset dækket er. Skrub derefter med rigeligt vand.

Teakdækket forsegles dernæst varigt med TEAK PERFEKT 3 (varenummer 511555/p>


ADVARSEL:

Vær meget forsigtig ved indfarvede gelcoats! 

Lad ikke midlet virke for længe! Lav først en test af materialets tolerance over for midlet. Udvis den nødvendige forsigtighed ved håndtering af kemikalier.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511554
 • Brand: awn
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Teak

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Datablad