awn

Teak Perfekt 1 Rens

100,00 kr. (100.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Teak Perfekt 1 Rens

Med Teak Perfekt 1 fra awn kan du rense dit dæk grundigt og samtidig skånsomt og opnår således den optimale overflade til de følgende trin. 


Brugsanvisning:

Kom et generøst skvæt (ca. 100 ml) rengøringsmiddel i en spand vand (ca. 8 lRengør teakdækket grundigt med en børste. Lad virke 15 til 30 minutter, og skrub af med rigeligt vand. Ved stærk tilsmudsning kan rengøringsmidlet også kommes ufortyndet på teakdækket. 

Efterfølgende lysnes teakdækket med awn Teak Perfekt 2 Lysner (varenummer: 511554) og forsegles varigt med awn Teak Perfekt 3 Teakolie (varenummer 511555/p>

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511553
 • Brand: awn
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Teak

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Datablad