awn

specialpetrolium 5 l

248,00 kr. (49.6 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

specialpetrolium 5 l

Den lugtsvage specialolie fra awn er særlig ren og efterlader ingen rester. Takket være produktionen af høj kvalitet er den næsten lugtfri, afaromatiseret og renset. Den specielle petroleum leveres i en stor 5 l beholder.
 
Egenskaber og fordele:

 • Særligt ren
 • Efterlader ingen rester
 • Næsten lugtfri
 • I en stor 5 l beholder
 • Mineralbaseret produkt, skattebegunstiget

 
Farer og sikkerhedsoplysninger: Sundhedsskadelig. Kan forårsage lungeskader, hvis det sluges. Gentagen kontakt kan forårsage skør eller revnet hud. Holdes væk fra børn. Indånd ikke damp/aerosol. Bær passende beskyttelsesbeklædning under arbejdet. Dette produkt og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Holdes væk fra antændelseskilder - må ikke ryges. Flammepunkt > 70° C.
 
Ingredienser: De-aromatiseret alifatisk kulbrinteblanding, CAS-nr. 64742-48-9 Naphtha (råolie), hydrogeneret tung

Egenskaber
 • Artikelnummer: 212807
 • Brand: awn
 • Kapacitet: 5.0 l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad