AWN

AWN slibepolitur

99,95 kr. (199.9 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

AWN slibepolitur

Med AWN slibepolitur forsvinder mindre revner og ridser så nemt som ingenting, og også medtagne plastoverflader og meget snavsede overflader kommer til at skinne igen. Vores slibepolitur er fin og silikonefri og er perfekt egnet til både manuel og maskinel brug. For at få en glat og skinnende overflade skal den forarbejdes. Derved fjernes ridser, matte områder, forkalkede områder eller oxidering med en kombination af slibende og polerende produkter. Anvendelse: Påfør et tyndt lag, og polér med en ren klud eller en polérmaskine (med 800-1000 omdrejn./min.). Indhold: 500 ml.


Egenskaber
 • Artikelnummer: 510793
 • Brand: AWN
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Baggrund: Syntetisk

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • Akut giftigt
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H301 Giftig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H311 Giftig ved hudkontakt.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H331 Giftig bei Einatmen.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Datablad