awn

Selvpolerende Begroningshæmmer

207,00 kr. (276.0 kr./l) (231.6 kr./l) (276.0 kr./l) (231.6 kr./l) (276.0 kr./l) (231.6 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Selvpolerende Begroningshæmmer

Problemet: Ligger din båd i vandet hele tiden i sæsonen, sætter der sig med tiden forskellige organismer fast på båden under vandlinjen og forårsager en række ulemper. Rur, algebegroning og mindre organismer kan have indvirkning på manøvredygtigheden, forkorte bådens levetid og forhøje brændstofforbruget.

Løsningen: Den nye, selvpolerende begroningshæmmer fra awn er egnet til alle materialer undtagen aluminium. Det er let at arbejde med og er ekstremt drøjt. Det holder undervandsområdet fri for bevoksning hele sæsonen igennem. Mens en båd, der er behandlet med selvpolerende begroningshæmmende middel, ligger i vandet, aktiveres virkestofferne og forhindrer, at organismer sætter sig fast på skroget. Den selvpolerende effekt gør, at virkningen også fås efter længere liggetid. Gør klar til at lægge fra land! awn Selvpolerende Begroningshæmmer kan uden videre påføres op til 3 måneder, inden båden sættes i vandet. Advarsel: Biocidprodukter skal anvendes med forsigtighed. Inden brug skal etiket og produktoplysninger altid læses.

Rækkeevne: 9 m²/liter

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530497
 • BAUA: N-74810
 • Brand: awn
 • Farve: sort
 • Kapacitet: 0.75 l
 • Egenskaber: sædvanlig fremragende beskyttelse mod begroning, fremtidsorienteret og økonomisk
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H362 Kan skade børn, der ammes.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P263 Undgå kontakt under graviditet/amning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad