awn

Pleje til gummibåd

108,00 kr. (216.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 01.09.2022

Produktbeskrivelse

Pleje til gummibåd

awn gummibåd pleje

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511203
 • Brand: awn
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Baggrund: Hypalon, PVC, Gummi

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H301 Giftig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H311 Giftig ved hudkontakt.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H331 Giftig bei Einatmen.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
Datablad