awn

Premium skibslak

190,00 kr. (253.33 kr./l) (253.33 kr./l) (253.33 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Premium skibslak

1K højglans-skibslak på alkydbasis til alle overflader over vandlinjen indenfor og udenfor. Den har hurtige genbehandlingstider, høj dækkeevne og holdbar og modstandsdygtig beskyttelse mod skader fra vind og vejr og ældning pga. UV-stråling. UV-filteret i lakken sørger for en varig glas- og farvebestandighed. awn Lakprimer anvendes som grunder og klæbeaktivator på ubehandlede overflader. Rækkeevne: ca. 12,0 m² pr. liter, indhold 750 ml.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530464
 • Brand: awn
 • Farve: creme
 • Kapacitet: 750.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad