AWN

Premium-politur.

133,00 kr. (266.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Premium-politur.

Med AWN Premium politur kan rust, sod, fedt, sorte regnstriber, snavs fra luften, organisk snavs og øvrig tilsmudsning fra omgivelserne fjernes i en håndevending.

Egnet til rengøring af syntetiske overflader, gelcoats og lakerede overflader.

Påfør og rengør i bare én arbejdsgang, hvorefter der poleres og forsegles. Med ekstra langtidsholdbar overflade- og UV-beskyttelse. Virker og holder ekstra længe.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510240
 • Brand: AWN
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Baggrund: Gelcoat, Syntetisk, lakerede overflader

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • Akut giftigt
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H301 Giftig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H310 Livsfarlig ved hudkontakt.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H330 Livsfarlig ved indånding.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad