awn

plastrens

100,00 kr. (200.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

plastrens

awn plastrens er et højeffektivt rengøringsmiddel til din båd. 

Den fjerner det mest genstridige snavs, eksempel vandaflejringer, rust, begroning, kalk og gullige skjolder. 

Nem at anvende: Midlet påføres, virker et øjeblik og tørres derefter af. 

Du får et optimalt forhold mellem pris og kvalitet. Egnet til alle gelcoat- og syntetiske overflader Ikke egnet til metaloverflader.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510250
 • Brand: awn
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Gelcoat, Syntetisk

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad