awn

Klar Lak

190,00 kr. (253.33 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 14.09.2023

Produktbeskrivelse

Klar Lak

Denne klare lak fra awn er en højglans, højtydende og elastisk 1K klar lak baseret på alkyd til alle træoverflader over vandlinjen indendørs og udendørs. Det giver hurtig genbehandling samt en holdbar og takket være UV-filtre en modstandsdygtig beskyttelse mod vejrskader og aldring forårsaget af UV-stråling. Første lag på råt træ med tilsætning af 20% awn Thinner Varnish (art.nr. 530 473), andet lag med tilsætning af 10% fortynder.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530466
 • Advarsel: Farer og sikkerhedsoplysninger:
 • Brand: awn
 • Kapacitet: 750.0 ml
 • Type: 1-komponent-lakker
 • Dækning: 12 m²/l
 • Signal: Opmærksomhed!
 • Baggrund: Træ

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P370+P378 Ved brand: Anvend … til brandslukning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad