awn

Fjerner til begroningshæmmende midler

499,00 kr. (166.33 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 14.09.2023

Produktbeskrivelse

Fjerner til begroningshæmmende midler

Dette er en yderst effektiv fjerner til begroningshæmmende midler. I løbet af meget kort tid opløses det begroningshæmmende middel i så høj grad, at det er nemt at skrabe af med en spatel. Materialet er gelagtigt, så det også kan virke længe på lodrette flader uden at løbe af. Den angriber hverken gelcoaten eller tokomponentsgrundere på underlaget. awn Fjerner til begroningshæmmende midler påføres i et lag af ensartet tykkelse på det underlag, der skal behandles. Efter en virketid på ca. 60 minutter skrabes de opløste lag af med en spatel. Denne proces gentages, indtil alle farvelag er fjernet. Farveresterne fjernes og kasseres på korrekt vis. Tilgrænsende arealer skal beskyttes grundigt mod tilsmudsning eller påvirkninger. Bær beskyttelseshandsker og -briller af sikkerhedshensyn. Åbn beholderen forsigtigt Påfør materialet direkte og generøst på underlaget med pensel Virketid ca. 1 time - højst 2 timer Efter virketiden fjernes opløste farvelag Derefter rengøres overfladen grundigt med vand og lades tørre Forbrug: afhængigt af lagets tykkelse ca. 200-600 ml/mOpbevares frostfrit og ikke over + 40°C!

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530373
 • Brand: awn
 • Kapacitet: 3.0 l
 • Egenskaber: enkel og sikker, fremtidsorienteret og økonomisk
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H361d Ingen officiel P-kombination.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad