AWN

Epoxy fint fyldstof

199,95 kr. (399.9 kr./kg) (274.98 kr./kg)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Epoxy fint fyldstof

Reparationsfyldet fra vores firma er meget let at påføre, det klæber godt og er fremragende til slibning! Det er også velegnet til reparation af osmoseskader og udfylder små uregelmæssigheder - f.eks. hårlinjesprækker, som skal forsvinde før behandling med primer, gelcoat eller lak. Anvendelsesområderne for AWN epoxyfine filler er under og over vand! Der kan opnås en lagtykkelse på op til 10 mm i ét arbejdsgang. Danner en vandtæt og ikke-krympende overflade.

Anvendes ved 10 til 35 °C.Egenskaber
 • Artikelnummer: 511193
 • Brand: AWN
 • Vægt: 500.0 g
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH071 Ætsende for luftvejene.
 • EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • translation missing: da.products.safety.P301+P330+P331
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad