awn

Anti-gul

108,00 kr. (216.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 12.07.2022

Produktbeskrivelse

Anti-gul

Få bugt med gullige skjolder ved hjælp af awn-anti-gul i 500 ml-flaske. Gulnede områder rengøres nemt, og alger og flyverust forsvinder med det samme. 

awn anti-gul giver en grundig og pletfri rengøring og er også det helt rigtige valg til den gullige misfarvninger. Til rengøring af gulnede gelcoats, syntetiske overflader og lak. Indhold: 500 ml.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510794
 • Brand: awn
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Datablad