AWN

genopfyldningsgranulat til rumaffugterboks, 5 kg

166,00 kr. (33.2 kr./kg)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

genopfyldningsgranulat til rumaffugterboks, 5 kg

Genopfyldningsgranulat til AWN-rumafugterboksen. Indhold: 5 kg. Kan også fås hos os som en pose på 1 kg. 1 kg holder ca. 3 til 4 måneder i AWN-rumsafugterboksen, baseret på rum på op til 50 m³.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511182
 • Brand: AWN
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Datablad