Polymarine

2-komponent PVC klæbemiddel til oppustelige både

309,00 kr. (1236.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

2-komponent PVC klæbemiddel til oppustelige både

Den praktiske 2-komponent lim fra Polymarine er velegnet til alle awn oppustelige både og andre oppustelige både af PVC-stof.

Denne 2-komponent lim bruges til kraftig limning, fastgørelser og trimninger og større pletter. Med dette klæbemiddel kan du gøre din båd klar til brug igen på ingen tid.

Egenskaber og fordele:
 • Velegnet til oppustelige både
 • Til stærkt belastede områder
 • Gør din oppustelige båd klar til brug igen på kortest mulig tid
 • Ikke egnet til hypalon oppustelige både


Bemærk: Der medfølger ingen plaster i leveringen.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 901101
 • Brand: Polymarine
 • Kapacitet: 250.0 ml

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H351 Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
Sikkerhedshenvisning:
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P284 (I tilfælde af utilstrækkelig ventilation) Anvend åndedrætsværn.
 • P313 Søg lægehjælp.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad