Polymarine

2-komp. klæbemiddel til Hypalon 250 ml

364,00 kr. (1456.0 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 29.09.2022

Produktbeskrivelse

2-komp. klæbemiddel til Hypalon 250 ml

2-komponent limen fra Polymarine er velegnet til Hypalon oppustelige både og er også havvands- og varmebestandig. 

PVC-klæbemidlet er perfekt til at reparere defekter på din oppustelige båd og dermed forlænge dens levetid. 


Egenskaber og fordele:

 • 2-komponent klæbemiddel
 • Havvandsbestandig
 • Varmebestandig
 • Egnet til Hypalon oppustelige både

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511858
 • Brand: Polymarine
 • Farve: hvid
 • Kapacitet: 250.0 ml
 • Egenskaber: høj varmeisolering, havvandsbestandig

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H361f Ingen officiel P-kombination.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P284 (I tilfælde af utilstrækkelig ventilation) Anvend åndedrætsværn.
 • P313 Søg lægehjælp.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad