A.W. Niemeyer Danmark

KÖMMERLING 2-komponentlim KÖRAPUR 666, speciallim til dækbeklædning

334,00 kr. (388.37 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

KÖMMERLING 2-komponentlim KÖRAPUR 666, speciallim til dækbeklædning

2-komponent speciallim til dækbeklædning fra f.eks. TREADMASTER eller TBS. 2-komponent polyurethanlim er fugt- og vejrbestandig og uden opløsningsmidler. Desuden er den velegnet til særlige belastninger og højeste styrker.


 • Blandingsforholdet mellem Körapur 666 og Köracur TH 650 er 6:1
  • Holdbarhed i gryden: 90 minutter
  • Indhold: 1 kg.
  • Anvendelse: 400-1200 g/m²
  • Anvendelse: Børste, spatel.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510352
 • Anvendelsesområde: Dækbeklædning
 • Type: 2-komponent-lim
 • Vægt: 1.0 kg
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: GRP, Træ, Metal, PVC

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H351 Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Datablad