AWN

rumaffugterkasse inkl. 1 kg granulat

232,00 kr. (232.0 kr./kg)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

rumaffugterkasse inkl. 1 kg granulat

Praktisk, enkel, ren og sikker. AWN-rumaffugterboksen indeholder 1 kg rumaffugtergranulat og kan med sine små dimensioner placeres næsten overalt. Granulatet fjerner fugt fra luften, polstring og andre genstande. Forebygger skimmelvækst, muggen lugt, spat, korrosion af den indbyggede elektronik og råd i træet. Leveringsomfanget omfatter 1 kg rumaffugtergranulat. Til rum på op til 50 m³. Holder ca. 3 til 4 måneder. Mål: ca. 26 x 18 x 18 x 18 cm.

Tip:

Matchende granulatpåfyldningsposer med 1 kg og 5 kg fyld fås også hos os som tilbehør.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511181
 • Brand: AWN
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Datablad